ടെണ്ടര്‍ നീട്ടിവയ്ക്കല്‍ നോട്ടീസ്

മലപ്പുറം താനൂര്‍ മത്സ്യഫെഡ് വ്യാസാ സ്റ്റോര്‍, ഒ.ബി.എം. ഡിവിഷന്‍, ക്ലസ്റ്റര്‍ ഓഫീസ്, ടോയിലൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ റിപ്പയര്‍ പണികള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി വൈകിട്ട് വരെ ദീര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു