അക്വാടൂറിസം

  • ഞാറക്കല്‍, മാലിപ്പുറം, പാലായ്ക്കരി എന്നീ ഫാമുകളില്‍ പ്രകൃതി – സൗഹൃദ അക്വാ ടൂറിസം പദ്ധതി.
  • ബോട്ടിംഗ്, ചൂണ്ടയിടീല്‍, തോണിതുഴയല്‍ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങള്‍.
  • സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങളുമായി ആഹാരം നല്‍കുന്നതിന് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാന്‍റീന്‍.
  • പാലായ്ക്കരി ഫാമില്‍ 350 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതിയ ടൂറിസം പദ്ധതി

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

(1) മത്സ്യഫെഡ് ഫിഷ്‌ ഫാം ഞാറക്കല്‍

     എറണാകുളം

     ഫോണ്‍: 0484-2493864  മൊബൈല്‍: 9526041209

     ഇ-മെയില്‍: narakkalfishfarm@gmail.com

(2) മത്സ്യഫെഡ് ഫിഷ്‌ ഫാം മാലിപ്പുറം

    എളംകുന്നപ്പുഴ, എറണാകുളം

    മൊബൈല്‍: 9526041209

   ഇ-മെയില്‍: malippuramfishfarm@gmail.com

(3) മത്സ്യഫെഡ് ഫിഷ്‌ ഫാം പാലായ്ക്കരി

     പുന്തോട്ട, ചെമ്പ് പി.ഒ., കോട്ടയം

    ഫോണ്‍: 04829-273314  മൊബൈല്‍: 9526041061

    ഇ-മെയില്‍: atmpalaikari@gmail.com