ഡീസല്‍ ബങ്കുകള്‍

മത്സ്യ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഡീസല്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 9 ഡീസല്‍ ബങ്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു.