മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡി പദ്ധതി | കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്പ്മെൻഡ് ലിമി
National Award for Matsyafed

മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡി പദ്ധതി