മത്സ്യഫെഡ് ചെയര്‍മാനായി ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജന്‍ 19/02/2018 മുതല്‍ ചുമതലയേറ്റു.